fbpx

Regulamin Kursów w Snow Club

  Uwagi wstępne

 • Szkoła narciarska Snow Club stanowi własność i prowadzona jest przez Marcina Wodziaka, zwanym w dalszej części Regulaminu Usługodawcą
 • Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod nr telefonu: 663878339.
 • Szkoła narciarska skierowana jest dla klientów indywidualnych, grup sportowych i rekreacyjnych.
 • Zawarcie Umowy o świadczenie usług oznacza, że Użytkownik akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 • Zawarcie Umowy o świadczenie usług następuje z chwilą jej podpisania, wpłaty zaliczki lub opłacenia z góry lekcji.

Rozdział 1

Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 2. Szkole Narciarskiej, Usługodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Narciarską Snow Club.
 3. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczna, w tym również Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera Umowę z Usługodawcą.
 4. Uczestnik szkolenia – należy przez to rozumieć Klienta lub osobę wskazana przez Klienta, która uczestniczyć będzie w Lekcji szkoleniowej lub kursie szkoleniowym. Z zastrzeżeniem, iż osoba wskazana wyraża zgodę na uczestnictwo w szkoleniu, a w przypadku gdy osoba ta nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ta została wyrażona przez prawnego opiekuna.
 5. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę świadczenia usług , których przedmiotem jest Lekcja szkoleniowa świadczona na warunkach określonych w Regulaminie oraz akceptowanych przez Klienta dokumentach.
 6. Lekcji szkoleniowej - należy przez to rozumieć usługę realizowaną o określonym czasie, rozpoczynającą się i kończącą się w godzinach wskazanych w Rezerwacji, polegającą na szkoleniu z zakresu sportów zimowych, mająca charakter jednostkowy. Lekcja szkoleniowa trwa jedną godzinę szkoleniową tj, 50 minut.
 7. Kurs szkoleniowy - należy przez to rozumieć usługę realizowaną w określonym czasie, rozpoczynającą się i kończącą się w godzinach wskazanych w Rezerwacji, polegającą na szkoleniu z zakresu sportów zimowych, mająca charakter kompleksowy.
 8. Instruktor – osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do nauki jazdy na nartach lub snowboardzie.
 9. Serwis – należy przez to rozumieć stronę internetową https://snowclub.pl/.
 10. Ośrodek narciarski – należy przez to rozumieć stoki narciarskie Kaniówka wraz z pełną infrastrukturą wyciągową oraz zapleczem gastronomiczno – wypoczynkowym.
 11. Polityce prywatności – należy przez to rozumieć dokument zawierający informację o danych zbieranych przez Usługodawcę.
 12. Cenniku – należy przez to rozumieć dokument określający zasady wynagradzania za Usługi, który umieszczony jest na stronie: https://snowclub.pl/;
 13. Administratorze danych – należy przez to rozumieć Szkołę Narciarstwa i Snowboardu Kaniówka-Ski, a będący administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników Szkolenia w rozumieniu RODO;

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki Umowy, w tym prawa i obowiązki stron.
 2. Świadczenie usług droga elektroniczną polega na przedstawieniu oferty Usługodawcy oraz skojarzenia Usługodawcy i Klienta celem zawarcia Umowy świadczenia Usług, w tym lekcji szkoleniowej i/lub kursu szkoleniowego.
 3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kompleksowo określają prawa i obowiązki Klientów oraz Użytkowników Serwisu, a także obowiązki, prawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 4. Każdy Klient oraz Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik Serwisu, zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz Regulaminu,
 6. Korzystanie z Serwisu i prawidłowe działanie Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta i innych podmiotów mających dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie następujących minimalnych wymagań systemowych, technicznych sprzętowych i programowych, do których zapewnienia we własnym zakresie zobowiązany jest korzystający z Serwisu, a polegających na:
  1. posiadaniu komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu o przepustowości łącza minimum 512 kb/s,
  2. korzystaniu z jednej z przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome 52.0 lub w wersji nowszej,
  • Mozilla Firefox w wersji 48.0 lub w wersji nowszej,
  • Opera 39.0 lub w wersji nowszej,
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 lub w wersji nowszej,
  • aktywnej obsłudze "cookies" oraz javascript,
 7. Do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player lub Acrobat Reader.
 8. Klient lub inny podmiot posiadający dostęp do Serwisu zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. korzystania z Serwisu i usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz Regulaminu,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnych.
 9. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w Serwisie w szczególności prawa autorskie do kodu, elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w Serwisie treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy.
 10. Usługodawca zobowiązany jest do uzyskania od Klientów i/lub Uczestników Szkolenia oświadczeń wyrażających zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z zasadami określonych w RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu umożliwienia prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu.
 11. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników Szkolenia jest Usługodawca. Baza podlega ochronie prawnej, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozdział 3

Rezerwacje

 1. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie Lekcję Szkoleniową oraz Kurs szkoleniowy jest możliwe
  1. w biurze Szkoły zlokalizowanym na terenie Ośrodka Narciarskiego Kaniówka Ski
  2. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon, SMS).
 2. Należność za Lekcję Szkoleniową oraz Kurs szkoleniowy zarezerwowany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a nieopłaconych należy uregulować najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 3. Lekcja szkoleniowa oraz kurs szkoleniowy zakupiony w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi w ośrodku narciarskim.
 4. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 5. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia, inna niż Uczestnik Szkolenia. Powyższe nie dotyczy indywidualnych warunków uzgodnionych z Instruktorem bądź kierownikiem Szkoły.
 6. Lekcja szkoleniowa trwa ok 50 minut (2 lekcje=100 minut, 3 lekcje = 150 minut, itd.).
 7. Kurs szkoleniowy składa się z kompleksowo ustalonego harmonogramu Lekcji szkoleniowych, określonych każdorazowo w ofercie Kursu szkoleniowego dla danego terminu.
 8. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów Ośrodka Narciarskiego przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w biurze szkoły bądź w kasie ośrodka narciarskiego karnet.
 9. Ceny lekcji oraz kursów nie zawierają ubezpieczenia. Szkoła Snow Club zaleca zakupienie ubezpieczenia na czas kursu we własnym zakresie.
 10. W biurze Szkoły Narciarskiej istnieje możliwość nabycia karnetów 1-godzinnych lub karnetów 5-dniowych w specjalnej cenie. Nabycie karnetu wiąże się z uiszczeniem każdorazowo kaucji w wysokości 10 zł, która zwracana jest w momencie zakończenia Lekcji szkoleniowej lub Kursu Szkoleniowego i zwrotu przez Uczestnika Szkolenia karnetu.
 11. Szkoła Narciarska zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora z ważnych powodów.
 12. Snow Club zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem, Instruktora, który jest podany w potwierdzeniu, bez podania przyczny.
 13. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

Rozdział 4

Zasady świadczenia usług

 1. Podczas zajęć Uczestnicy Szkolenia szkoły narciarskiej korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Szkoła narciarska nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Uczestników szkolenia sprzętu sportowego.
 3. Obowiązkiem Klienta, Uczestnika szkolenia lub jego opiekuna prawnego jest odebranie podopiecznego punktualnie po zakończeniu zajęć z punktu zlokalizowanego przed Szkołą.
 4. Uczestnicy szkolenia szkoły narciarskiej spotykają się z Instruktorem w miejscu oznaczonym danym numerem.
 5. Przed przystąpieniem do lekcji Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnika Szkolenia oraz najwyższej jakości usług świadczących przez Szkołę Narciarską.
 6. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Uczestnik Szkolenia jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za lekcje.
 7. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez uczestnika szkolenia do wydawanych zaleceń. W takim przypadku opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 8. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczestnikom szkolenia – w tym również małoletnim - wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Uczestników Szkolenia, jak i innych osób obecnych na stoku.

Rozdział 5

Oświadczenia i zgody

 1. Osoby nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w tym osoby poniżej 18 roku życia, co do których przepisy prawa wymagają zgody przedstawiciela ustawowego do udziału w szkoleniu nie mogą przystąpić do szkolenia zanim odpowiednia zgoda przez uprawnioną do tego osobę niezostanie wyrażona.
 2. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż ma świadomość ustawowego obowiązku używania kasków przez dzieci do 16 roku. Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku, a uiszczona opłata za lekcje nie podlega wówczas zwrotowi.
 3. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Snow Club.
 5. Uczestnik szkolenia lub działający w jego imieniu Klient lub opiekun prawny nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika szkolenia w trakcie zajęć, zawodów oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Szkoły.
 6. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient lub opiekun prawny nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Szkoły.
 7. Usługodawca oświadcza, iż w związku ze świadczeniem Usług przez Szkołę może dojść do nieodpłatnego rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika szkolenia w związku z udziałem w szkoleniu lub kursie organizowanym przez Szkołę, w tym wraz z wizerunkami innych osób lub stosownym opisem, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Szkoły, na stronie internetowej Szkoły - Serwis, portalach społecznościowych Szkoły oraz innych materiałach zarówno natury elektronicznej, jak i drukowanych czy wideo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych – w sposób nienaruszający praw tejże osoby, a, to na zasadach opisanych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Rozdział 6

Reklamacje

 1. Niezależnie od zgłoszenia w trakcie zajęć klientom przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Szkoły.
 2. Klient składa reklamację w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, pisemnie w drodze korespondencji mailowej na adres mailowy Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
  1. Imię i Nazwisko klienta oraz kursanta,
  2. adres korespondencyjny / adres e-mail,
  3. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje niezwłocznie Klienta w drodze korespondencji mailowej.
 5. Reklamację wniesioną po upływie terminu określonego w ust. 2 powyżej oraz będącą następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Klienta w drodze korespondencji e-mail.

Rozdział 7

Zmiana Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę. Jednakże zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu publikowanego na stronie pod adresem https://snowclub.pl/snow-club/regulamin za pośrednictwem Serwisu który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie wraz z widoczną informacją o dokonaniu zmian.
 2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 3 dni od opublikowania informacji o zmianach w Serwisie wraz z ujednoliconą wersją Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ma obowiązku indywidualnego informowania Klienta o zmianach Regulaminu. Przyjmuje się domniemanie, że informacje o zmianach dotarły do Klienta z chwilą ich publikacji w Serwisie.
 4. Po umieszczeniu na stronie Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami Regulaminu.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie użytkownik konta Użytkownika powinien niezwłocznie – maksymalnie w terminie 3 dni poinformować o tym Użytkownika /Licencjobiorcę, który dokonuje zgłoszenia w drodze korespondencji e-mail poprzez przesłanie oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu Usługodawcy / Licencjobiorcy, a ten uprawniony jest do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usług.
 6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie po wejściu w życie Regulaminu Klient zobowiązany jest do nieuczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Szkołę.
 7. Niezaakceptowanie zmian w Regulaminie przez Klienta powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy. Po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług określonych w rozdziale 6 Regulaminu.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni opłaty Klientowi proporcjonalnie do wysokości wniesionej opłaty i czasu/ilości zajęć jaki pozostał do wykorzystania przez Klienta, na rachunek bankowy podany Usługodawcy przez Klienta w drodze korespondencji e-mail.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 3. W przypadku uznania, któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne zastosowanie w tym zakresie będą miały przepisy obowiązującego prawa. Nieważność postanowienia nie skutkuje nieważnością całego Regulaminu.
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004

  Kontakt

  • +48 663 878 339
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Białka Tatrzańska, Kaniówka 19 E
  © 2023 Snow Club - Profesjonalna Szkoła Narciarska